Landskap og vegetasjon

Landskap og vegetasjonLandskapet rundt Ryvang er preget av den siste istiden. Et morenedekke og bergrunnen viser til isbreens bevegelse. Noen steder er eskere og morenerygger vesentlige i landskapet, som er blitt til av rygger av grove steinblokker og løsmasser som ble skjøvet foran isbreen, og sand og småstein som fulgte elvene under isbreen. Mange steder ser man kampesteiner spredt rundt over landskapet, kollosser som ble liggende igjen da breen trakk seg tilbake. Man kan også se strandlinjer etter bresjøer, spesielt ved Grøvelsjøen der et naturreservat er opprettet for å ivareta dette naturfenomenet.

Områdets langstrakte, litt uregelmessige rygger som for det meste består av blokkrik bunnmorene kalles Rogenmorener. Navnet har de fått etter innsjøen Rogen øst for Femund på grunn av den spesielt fine utviklingen av disse i dette området. Det er usikkert nøyaktig hvordan morenene ble til men de kan være mer enn 1 km lange og opp til 20 meter høye. Velformede rogenmorener finnes det ved Vonsjøen.

I Femundområdet finner man en berggrunn av sparagmitter i farger fra grå til rødlig, skjøvet inn i landskapet fra nordvest. I området mellom Rønsjøen og Elgåhogna kommer massiv granitt til overflaten. Mindre forekomster av bergarter som kalkstein og skifer finnes også lokalt.

Arter av reinlav preger området, men på fuktigere steder finner man røsslyng, tyttebær og blåbær. Furuskogen man finner her skiller seg fra sørnorges furuskog. Denne typen skog kaller man knaggfuruskog og finnes også øst i Finnmark. Skogen består av tørre, tette og krokete trær som vokser mellom lavdekte steinblokker. Laven er avhengig av et naturlig kretsløp i denne skogen.